Sidebar

Main MenuQuick Links

Retired Faculty

(Archive from 2013 – present)

Professor Jon Berrick (2013)

Professor Lee Seng Luan (2013)

Professor Koh Khee Meng (2014)

Associate Professor Leong Yu Kiang (2014)

Associate Professor Quek Tong Seng (2014)

Professor Louis Chen Hsiao Yun (2015)

Associate Professor Tay Tiong Seng (2016)

Associate Professor Chew Tuan Seng (2017)

Dr Lou Jiann-Hua (2018)

Associate Professor Fred Leung (2020)